Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke https://www.dminikah.sk

Všeobecné ustanovenia

Obchodné meno: bluzone GmbH

IČO: DE 328984224

Daňové číslo: 46 708 03576

Sídlo: Nobistor 16, 22767 Hamburg, Germany

Zápis: Obchodný register okresného súdu Hamburg B, HRB 162102

Štatutárny orgán: Miszek Damer, Výkonný riaditeľ

Číslo účtu: 1500924558
IBAN (EUR): DE50 2005 0550 1500 9245 58; SWIFT/BIC: HASPDEHHXXX

Všetky naše výrobky sú „Made in Germany“ a vyrábajú sa podľa požiadaviek IFS (International Featured Standard/ Food). Ide o normy uznané organizáciou GFSI (Global Food Safety Initiative), ktoré okrem požiadaviek na usmernenia HACCP zahŕňajú aj správnu výrobnú prax (GMP) požadovanú v potravinárskom priemysle.

Kupujúci (spotrebiteľ/podnikateľ) odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim.

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:

  • základné vlastnosti tovaru,
  • celková cena tovaru vrátane balného a poštovného,
  • informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
  • informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informácia o podmienkach vypovedania zmluvy.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi.

Obchodné podmienky je predávajúci oprávnená meniť a dopĺňať. Dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok tým nebudu dotknuté.

Objednávanie tovaru

Produkty sa objednávajú s potvrdením o nákupe. Vaša objednávka musí obsahovať druh tovaru v zmysle Prílohy, objednávaný počet kusov a kontaktné údaje kupujúceho. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná až potvrdením objednávky predávajúcim.

Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Všetky uvádzané ceny sú konečné.

Platba za tovar

Platba je možná len vopred prevodom na účet predávajúceho. Platba za výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť bezprostredne emailom zaslaným predávajúcemu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

  • Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.
  • Nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
  • Za tovar nebola uskutočnená úhrada po dobu 7 dní od odoslania objednávky.
Dodanie výrobku a poštovné

Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh tovaru. V prípade, že tovar nemá na sklade, bude kupujúci emailom informovaný o termíne dodania tovaru. Objednaný tovar predávajúci zašle na adresu uvedenú v objednávke. Termín dodania tovaru je väčšinou do 5 pracovných dni od potvrdenia prijatia platby za objednávku predávajúcim, v ojedinelých prípadoch (dovolenka, choroba, atď…) si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu, o ktorej bude kupujúci informovaný. Spolu s tovarom sa elektronicky zasiela aj faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Faktúra sa zasiela na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. V prípade ak nebude emailová adresa uvedená v objednávake, faktúra bude zaslaná v papierovej forme spolu s tovarom.

Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Na výrobkoch je vždy uvedený dátum odporúčanej spotreby, čím je daná lehota na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný uchovávať zakúpený tovar podľa inštrukcií predávajúceho alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar písomne prostredníctvom emailu na adresu predávajúceho.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak eviduje), číslo telefónu a emailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom vybavenia a dodania objednávky a zákonom vyžadovanej evidencie.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu písomne na adresu bluzone GmbH, Nobistor 16, 22767 Hamburg, a údaje budú následne vymazané.

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.